TÜSEB Acil Ar-Ge Proje Çağrısı Açıldı!

Çağrının Adı

 TÜSEB Acil Ar-Ge Proje Çağrısı

Çağrının Amacı

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri tarafından yürütülecek kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti vb. sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesidir.

Çağrının Şartları

 • Kamu kurum ve kuruluşların en üst düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda projede görev alamazlar.

 

 • Proje önerisi değerlendirme sürecinde olan projeler, yürürlükteki projeler ve proje sonuç raporu sunulmuş ancak sonuçlandırılmamış projelerdeki görevler, proje görev limitleri içerisinde değerlendirilir.

 

 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Danışmanlar için ikamet ve T.C vatandaşı olma şartı aranmaz.)

 

 • Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayan emekli kişiler proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.

 

 • Projesi iptal edilen veya etik ihlali nedeniyle ceza alan ve bu nedenle yürürlükte olan diğer projelerindeki görevlerine son verilen yürütücü, araştırmacı ve danışmanların yerine atanan kişilerin bu projelerdeki görevleri, bu maddenin birinci ve altıncı fıkralarında belirtilen koşul ve limitler dışında tutulur.

 

 • Proje değerlendirme/izleme sürecinde görev alan kişi, değerlendirdiği/izlediği projede veya değerlendirdiği projenin yeniden önerilmesi durumunda önerilen projede görev alamaz.

 

 • Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimine devam eden proje yürütücüsünün, proje tamamlanmadan önce herhangi bir sebeple eğitiminin sona ermesi halinde projede yürütücü değişikliğine gidilir veya proje yürürlükten kaldırılır.

 

 • Farklı bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından yürütülen proje kapsamında araştırmacı veya danışman olarak yer almak isteyen kişilerin, bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşunun en üst düzey yetkilisinden başvuru aşamasında izin belgesi alması gerekmektedir.

 

 • Proje süresi, ek süre dâhil, en fazla 1 (bir) yıldır. Proje yürütücüsünün, tez aşamasına geçmiş doktora öğrencisi olması durumunda proje süresi, ek süre dâhil en fazla 2 (iki) yıldır.

 

Proje Yürütücüsü Şartları

 • Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir. (Doktora öğrenimi devam eden yürütücüler için bu şart aranmaz.)

 

 • Kadrosu yükseköğretim kurumlarında olanların; 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile kurulan araştırma merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında görev yapmaları durumunda, proje yürütücüsü kamu kurum ve kuruluşlarda kadrolu personel olması şartı aranmaz.

 

 • Yürütücü olarak başvuran adayların, lisansüstü tez danışmanından ve laboratuvar çalışmalarının yürütüleceği birim yetkilisinden proje yürütücülüğü yapabileceğine dair destek mektubu sunmaları şarttır.

 

 • Vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün kurumun tam zamanlı çalışanı olması gerekir.

Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluş ve Kişiler

Yükseköğretim kurumları, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip veya doktora/tıpta uzmanlık öğrenimine devam ediyor olması (doktora öğrencisi olma durumunda tez aşamasına geçmiş olma şartı aranır) gerekir.

 

Öğrenimi devam eden doktora öğrencileri için, proje sözleşmesinde belirtilen proje başlama tarihinden itibaren, öğrenim süresinin tamamlanmasına en az 2 (iki) yıl kalmış olma şartı aranır.

 

Öğrenimi devam eden doktora öğrencileri için, proje sözleşmesinde belirtilen proje başlama tarihinden itibaren, öğrenim süresinin tamamlanmasına en az 2 (iki) yıl kalmış olma şartı aranır.

 

Proje sonuç raporu son gönderim tarihi, toplam doktora öğrenim süresi içinde bir tarih olmalıdır.

 

Başvuru Aşamasında

Dikkat Edilecek Hususlar

Proje önerisi mevcut bilimsel veya teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymalı ve bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün, yaratıcı ve yenilikçi öneriler sunmalıdır.

 

Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma tekniklerinin ilgili literatüre atıf yapılarak belirgin ve doğru olarak açıklanmış olması gerekmektedir. Uygulanacak yöntem(lerin) öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya uygun olmasının yanı sıra önerilen yöntemin, alternatif yöntemlere göre üstün olması beklenmektedir.

 

Projede öngörülen proje ana takvimi, iş-zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi, projede hedeflenen çıktıların teknik gereksinimleri ve başarı ölçütlerinin uygulanabilir, ölçülebilir ve izlenebilir olmasının yanında projeyi olumsuz etkileyebilecek risklerin öngörülmüş, tanımlanmış olması ve projede önerilen yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif yöntemlerin projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya uygun olması gerekmektedir.

 

Projenin kapsadığı faaliyet ve disiplin(ler) dikkate alındığında nitelik ve nicelik yönünde yeterli ve uygun olan proje ekibinin iş ve görev dağılımı kişilerin yetkinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak doğru planlanmalıdır.

 

Proje yürütücüsü kurum ve kuruluş(ların) projenin yürütülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana sahip olması gerekmektedir.

 

Mevcut haliyle projeden bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni projeler oluşturulması gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilmesinin yanında bu çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli taşıması beklenmektedir.

 

Proje sürecinde elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik öngörülen faaliyetlerin uygun ve yeterli seviyede olması gerekmektedir.

 

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Dokümanlar

Yürütücü kurum/kuruluş adına üst düzey yetkili tarafından ilgili yerleri ıslak imzalı elektronik başvuru çıktısı,

 

Gerekli ise Ar-Ge Proje Önerisi Destek Mektubu

 

Gerekli ise Yasal İzin Belgeleri

 

Gerekli ise Etik Kurul İzin Belgesi

 

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için belgelerin imzalı olarak sunulması gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci

Acil Ar-Ge proje başvuruları Proje Önerisi Bilimsel Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre panelistler tarafından 24 puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme formunu incelemek için tıklayınız. 

Çağrı Bütçesi

2022 yılı için proje destek bütçesi, ek ödenek dâhil, en fazla yüz bin (100.000) TL olabilir. Bu program kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır.

Çağrı Başvuru Dönemleri

Başvuru Dönemi

Başvuru Tarihleri

 1. Dönem

01.02.2022-28.02.2022

 1. Dönem

01.03.2022-31.03.2022

 1. Dönem

01.04.2022-30.04.2022

 1. Dönem

01.05.2022-31.05.2022

 1. Dönem

01.06.2022-30.06.2022

 1. Dönem

01.07.2022-31.07.2022

 1. Dönem

01.08.2022-31.08.2022

 1. Dönem

01.09.2022-30.09.2022

 1. Dönem

01.10.2022-31.10.2022

 1. Dönem

01.11.2022-30.11.2022

Başvuru esnasındaki teknik sorularınız için; tbys@tuseb.gov.tr adresine mail gönderebilir ve Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi