Arel TTO

ArelTTO - Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Arel Üniversitesi’ndeki bilgi ve teknolojinin katma değerli yeni uygulamalara ve ticarî çıktılara dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur...

Ocak 2017’de faaliyete geçen ArelTTO, 2014’den itibaren üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerde yürütülen araştırma, deneysel geliştirme alanındaki proje ve faaliyetler sonucu elde edilen birikim ve yetkinliklerin birleştirilmesiyle kurulmuştur.

ArelTTO, yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini, yaygınlaştırılmasını sağlamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla faaliyetlerini beş ana başlık altında yürütmektedir.

Neler Yapıyoruz ?

Üniversitemizin sâhip olduğu yetkinlikler, kaynaklar ve işbirliği imkânları iş dünyasına tanıtılmakta, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çeşitli, bilgilendirici ve eğitici etkinlikler organize edilmektedir.

Üniversitemiz akademisyen ve üyelerinin sâhip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik olarak;

  • Ar-ge projelerinin belirlenmesi, projelere destek verecek akademisyenlerin bulunması projeler ile eşleştirilmesi
  • İşbirliklerine yönelik kontratların oluşturulması
  • Proje yönetimi koordinasyon desteği

Gibi hizmetler sunulmaktadır.

Üniversitemiz akademisyen ve üyelerinin sâhip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik olarak;

  • Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, projelere destek verecek akademisyenlerin bulunması iş birliğine yönelik kontratların oluşturulması
  • Proje yönetimi koordinasyon desteği

Hizmetleri sunulmaktadır.

Üniversitemizde fikrî mülkiyet kapsamındaki proje ve çıktıların belirlenmekte, bu kapsamdaki patentleştirme işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi eksenindeki faaliyetler yürütülmektedir.
Akademisyen ve öğrenciler tarafından yürütülen girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yeni iş fikri olan akademisyen ve öğrencilere, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için iş modeli geliştirme sürecinden başlayarak, kaynak yaratma, proje yönetimi ve şirketleşme süreçlerinde ücretsiz olarak çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.