Sanayi Doktora Programı / 2244

Çağrı Adı / Çağrının Kodu

Sanayi Doktora Programı / 2244

Çağrının

Amacı / Kapsamı

Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir.

Burs Destek Kapsamı

Bu program ile;

· Doktora öğrencilerine burs,

· Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,

· Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği sağlanır

İş Birliği Modeli

Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri aşağıda verilmektedir.

 

· Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektörkuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

· Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir

Destek Miktarı ve Süresi

- Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi, yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin projeye dahil olduğu dönem esas alınarak 48 ay sonunda, 4 bütünleşik doktora eğitimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir. Ancak, eğitim süresinin doktora derslerinin alınmaya başlandığı dönemden itibaren yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 12 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için ise 14 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmaz.

- Proje kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.

- Proje süresi; projede bütünleşik doktora öğrencisi bulunmayanlar için burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 84 aydır. Ancak, proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre GYK kararı ile en fazla 120 aya çıkartılabilir. Proje süresi; projede bütünleşik doktora öğrencisi bulunanlar için burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 96 aydır. Ancak proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre GYK kararı ile en fazla 132 aya çıkartılabilir.

- Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince aylık 6.000 TL burs desteği  verlilecektir.(Aylık burs miktarı, bursiyerin başka bir yerden ücret, maaş, ticari kazanç, burs vb. gelirinin olup olmamasına göre tam ya da kısmi burs şeklinde değişebilir. Burs miktarlarına programın web sayfasından ulaşılabilir. )

2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenen bursiyerlerimiz, “BİDEB 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı”na başvuru yapmaları durumunda performans kriterlerine göre 2.000 TL/aya kadar ek burs alabileceklerdir.

- Herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar başvuru koşullarını sağlamaları halinde bu programa bursiyer olarak dahil edilebilir.

- Doktora eğitimi sırasında proje ortağı özel sektör kuruluşunda çalışmakta olan bursiyerler de dahil olmak üzere zorunlu istihdam süresi ve istihdam desteği doktora mezuniyeti sonrasında başlatılır.

- Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.

İstihdam desteğine ilişkin hükümler:

* Mezuniyeti sonrasında istihdam edilen araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından 36 ay süreyle özel sektör kuruluşlarına istihdam desteği sağlanır. İstihdam desteği tutarının hesaplanmasında; brüt ücret, SGK İşveren Primi, İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi ve varsa ikramiye ödemelerinin aylık tutarının toplamı esas alınır.

* İstihdam desteği; Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde araştırmacılara ödenen ücretin % 40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği 5 Modelinde ise % 60’ı olarak uygulanır. Söz konusu destek, ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin üniversite-sanayi işbirliği modelinde en fazla 2 katını; Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde 3 katını aşamaz.

* Sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyere ödenen aylık net ücret, brüt asgari ücretin 2 katından az olamaz.

 

- Proje kapsamında burs ve/veya istihdam desteğine ilişkin dönemler itibarıyla belirlenen bütçenin birinci dönem ödeneği sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, diğer dönem ödenekleri ise gelişme raporlarının kabul edilmesine bağlı olarak üniversite/araştırma altyapısı tarafından açılan proje özel hesabına taahhütte bulunan taraflarca aktarılır. İstihdam desteği aşamasında ise özel sektör kuruluşuna aktarılacak istihdam desteği tutarı yönetici kurum tarafından özel sektör kuruluş hesabına aktarılır.

- Proje önerisinin desteklenmesi durumunda, özel sektör kuruluşuna aylık olarak proje yöneticisi kurum tarafından aktarılacak istihdam desteği miktarının belirlenmesinde doktoralı araştırmacı istihdam hedeflerinin de göz önünde bulundurulması beklenir.

- İstihdam edilen doktoralı araştırmacı için 5746 ve 4691 sayılı kanunlar kapsamındaki teşvik ve desteklerden yararlanılması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hibe şeklinde destek alınması halinde söz konusu destek ve teşvikler personel maliyetlerinden düşürüldükten sonra kalan tutar üzerinden destek ödemesi yapılır.

- Desteklenen projelerde üniversite/araştırma altyapısı bünyesindeki proje yöneticisine proje süresiyle sınırlı olmak üzere ve akademik danışman/lara tez dönemleri süresince ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) tutarı TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversiteler/araştırma altyapıları bünyesindeki proje yöneticileri için belirlenen PTİ’nin %50’si gelişme raporlarının; %50’si ise proje sonuç raporunun kabul edilmesi ile ödenir. Akademik danışmanlar için belirlenen PTİ ise öğrencilerin doktora mezuniyetlerinin raporlanması sonrasında ödenir. Proje bitiş tarihinden sonra yalnızca PTİ ödemesi yapılabilir.

- İzleme sürecinde projedeki bursiyer sayısında değişme olması halinde, akademik danışmana tez süresince ödenecek PTİ tutarı yeniden hesaplanır.

- Transfer edilen ödeneklere ilişkin harcamalar, desteğin niteliğine uygun olarak “TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller”, “TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar” veya ‘’TÜBİTAK Kaynaklarından Araştırma Altyapıları İle 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Mali İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar’’ kapsamında gerçekleştirilir.

- Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitiren bursiyerlerin bursları mezun oldukları ay itibarıyla sona erer.

Başvuru Koşulları

- Yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından veya 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarından biri olması,

 - Yukarıdaki maddede yer verilen yükseköğretim kurumları ile araştırma altyapılarının, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmış olması,

- Doktora programı kapsamında eğitim verilmesi planlanan öğrenci sayısı, eğitim verilecek ihtisas alanları, eğitim sürecinin üniversite ve sanayi bünyesinde geçirilecek bölüm, zaman ve faaliyetlerinin planlanması ve özel sektör kuruluşları tarafından öğrencilere sağlanacak imkânları (danışmanlık, laboratuvar, ek burs, destekler vb.) içeren bir protokolün projeye dâhil olan yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları ile özel sektör kuruluşları arasında 7 imzalanmış olması,

- 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının başvuru yapması halinde araştırma altyapılarının, proje kapsamında doktora bursiyerlerinin eğitim görmesinin planlandığı üniversite ile protokol yapmış olması,

- Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde bir sanayi kuruluşunun, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ise en az iki özel sektör kuruluşunun protokole dahil olması,

- Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde projenin faaliyet alanlarıyla ilgili olmak şartıyla en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde projenin faaliyet alanlarıyla ilgili olmak şartıyla en az 5 doktora öğrencisinin (Teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin birlikte sunacakları Rekabet Öncesi ÜniversiteSanayi işbirliği projelerinde projenin faaliyet alanıyla ilgili olmak şartıyla en az 3 doktora öğrencisinin) doktora programına dahil olması.

Program Kapsamında Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Kriterler

Programa kabul edilecek öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

- Doktora programı için yüksek lisans derecesine, bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak,

- YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak,

- Bilimsel hazırlık hariç olmak üzere yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı adaylar için eğitiminin en geç 6. döneminde; bütünleşik doktora programına kayıtlı adaylar için en geç 8. döneminde olmak,

- Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,

- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 8 hükümlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

- Özel öğrenci statüsünde veya projenin yürütüldüğü üniversite dışında bir üniversitede doktora programına kayıtlı olmamak.

Başvuru Belgeleri

- Proje Öneri Formu,

- Bütçe Öneri Formu,

- Projeye dahil Türkiye’deki yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları ile özel sektör kuruluşları arasında imzalanacak protokolün aslı veya onaylı örneği,

- 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının başvuru yapması halinde araştırma altyapılarının, proje kapsamında doktora bursiyerlerinin eğitim görmesinin planlandığı üniversite ile imzalayacakları protokolün aslı veya onaylı örneği.

Başvuru Yöntemi

- Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden proje yöneticisi tarafından çevrimiçi olarak yapılır. İstenen tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunludur.

- Başvuruya ait varsa diğer dokümanlar başvuru sayfasında “Ek Belgeler” modülünden sisteme yüklenir.

- Destek almaya hak kazanan proje yöneticilerinin aşağıdaki belgeleri ıslak imzalı olarak ilgili dönemin başvuru sonuçlarının açıklanma tarihini izleyen 15 gün içerisinde TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına göndermesi gerekir. * Çevrimiçi başvuru sistemi başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak olan formun çıktısı (imza yerleri imzalanarak geri kalan sayfaları paraflanarak, Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu ile birlikte).

* Projeye dahil Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları ile özel sektör kuruluşları arasında imzalanacak protokolün aslı veya onaylı örneği ve özel sektör kuruluş/larına ait 9 imza sirküleri,

* 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının başvuru yapması halinde araştırma altyapılarının, proje kapsamında doktora bursiyerlerinin eğitim görmesinin planlandığı üniversite ile imzalayacakları protokolün aslı veya onaylı örneği ve özel sektör kuruluş/larına ait imza sirküleri.

Projelere Bursiyer Dahil Edilmesi için Yapılması Gerekenler

Projelere dahil edilecek bursiyerlerin, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde belirlenmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki belgelerin Bideb Proje Takip Sistemi’ne (https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm) yüklenmesi sonrasında proje kapsamında desteklenen bursiyerlerin burs ödemeleri başlatılır. Bursiyerlerle ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yönetici kurum sorumludur.

 

  • -e-Devlet Sayfasından Alınacak Güncel Müstehaklık Belgesi

 

Değerlendirme

- Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılır:

Projenin Amaç ve Kapsamı: Projenin amaç ve hedefleri ile kapsamı belirtilmelidir.

Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşların Yetkinliği: Üniversitenin/Araştırma Altyapısının akademik ve teknik altyapı kapasitesinin doktora programı açısından yeterliliği (doktora bursiyerlerine sunulacak fiziki mekân ve araştırma olanakları, öğretim üyesi sayıları ve yetkinlikleri vb.) belirtilmelidir.

Özel Sektör Kuruluşlarının Faaliyet Alanlarının Doktora Programları ve İhtisas Alanları ile Uyumu: Protokole dâhil olan özel sektör kuruluşlarının faaliyet alanı, kendi uzmanlık konuları ve Ar-Ge veya Tasarım Merkezi altyapı imkânlarının bursiyerlerin doktora programı alanı ve tez çalışması ile uyumluluğu belirtilmelidir.

Projenin Kurumsal Yönetim ve İzleme Sistematiği: Özel sektör kuruluşları tarafından 10 ihtiyaç duyulan alan/yetenekler, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçlarını giderecek tez konu ve süreçleri, doktora tez döneminde bursiyerlere ilişkin performans izleme sistematiği, bursiyerlerin ders ve tez döneminde özel sektör kuruluşunun bünyesinde bulunacakları zaman ve faaliyetler, özel sektör kuruluşlarının bursiyerlere sanayi danışmanları aracılığıyla sağlayacakları mentorluk faaliyetleri, ek burs, ücret, imkan ve destekler, bursiyerlerin görev alacakları Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin planlamalar, bursiyerlerin istihdam desteği süresince performans ölçümüne yönelik kriterler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle üretilen çıktılar belirtilmelidir.

Projenin Özel Sektör Kuruluşlarına Sağlayacağı Katkı: İstihdam edilecek doktoralı araştırmacıların özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik kapasitesine sağlayacağı katkı belirtilmelidir.

- Projeye dahil olan doktora bursiyerlerine yüksek öğretimkurumu/araştırma altyapısı tarafından ek imkanlar sunulması halinde bu projelere değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır. (Örneğin, öğrencilere eğitimleri süresince sağlanacak yurtiçi ve/veya yurtdışı katkılar (kongreye katılım desteği, vb.), sosyal imkanlar (barınma, yemek, mediko/sağlık dahil)).

- Doktora tez çalışmalarında elde edilecek Ar-Ge sonuçlarına dayalı ticari değerlerin paylaşılma planına protokolde yer verilmesine dikkat edilir.

- Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır.).

- Değerlendirme sonuçları GYK önerisi alınarak Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık Onayı ile kesinleşir.

Çağrı Takvimi

Program sürekli başvuruya açıktır.

 Bilimsel değerlendirmeler programın işleyişine göre periyodik olarak yapılacaktır.

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi