Projeler Kapsamındaki Çıktılarda TÜBİTAK’a Atıf Yapılması ve Logo Kullanımı Hususu

Projeler Kapsamındaki Çıktılarda TÜBİTAK’a Atıf Yapılması ve Logo Kullanımı Hususu

TÜBİTAK tarafından, değişen koşullar ve tecrübeler de göz önüne alınarak Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği (AYEK)’nde değişikliğe gidilmiştir.

 

İlgili duyuru metni ve detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

Projelerin yürütülmesi sırasında ve/veya projeler sonuçlandıktan sonra elde edilen proje çıktılarının, ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS) üzerinden (ardeb-pts.tubitak.gov.tr) ilgili projelerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. PTS üzerinden projelerle ilişkilendirilen çıktılar, bir doğrulama sürecinden geçirilmektedir. Bu kapsamda projelere ait çıktıların (proje kapsamında olması zorunludur) PTS’ye yüklenmesi ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır:

 

1.Projeler kapsamında, TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlanmış olan proje(leri)nizin sonuçlarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, kitap, bildiri, tez, vb.) yapılması halinde, “TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği (AYEK)’nin 9-e maddesi gereğince” TÜBİTAK desteğinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Yine aynı madde gereğince, yapılacak yayın/sunumlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde, AYEK Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.TÜBİTAK desteğinin belirtilmesinin zorunlu olduğu çıktılar:

 

i.  Makale (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir).
ii.  Kitap/Kitapta Bölüm (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir).
iii. Davetli Konuşmacı, konuşma metni/sunum(basılı hali) ve davet mektubu mutlaka sisteme yüklenmeli ve TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.
iv.  Bildiri (sözlü sunum/poster sunum)
a. Sözlü sunumlarda, bildiri (kongre kitapçığındaki sayfa numarasını içerecek şekilde) ve sözlü sunum dosyası mutlaka sisteme yüklenmeli ve her iki dosyada da TÜBİTAK desteği, ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.
b. Poster sunumlarında, bildiri (kongre kitapçığındaki sayfa numarasını içerecek şekilde) veposter sunum dosyası mutlaka sisteme yüklenmeli ve her iki dosyada da TÜBİTAK desteği, ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.

 

v.  Tez (Yüksek Lisans / Doktora) (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir).
vi.  Yayılım (ulusal/uluslararası basılı/görsel medyada haber): Basılı metinlerde ve görsel basında mutlaka TÜBİTAK desteği belirtilmeli ve bunlara ilişkin belgeler (yazılı basın ise haber metni, görsel basın ise video kaydı, işitsel basın ise ses kaydı) mutlaka sisteme yüklenmelidir.

 

2.Ayrıca, “Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları” ve “Proje Sözleşmesinin” ilgili maddeleri uyarınca, “projeden elde edilecek hiçbir yayın, iş ve işlemde TÜBİTAK logosu kullanılamaz.” Bu nedenle, 01/05/2015 tarihinden itibaren, TÜBİTAK PTS sistemine yüklenen çıktılarda, TÜBİTAK logosunun kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.