Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

logo

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

logo (1)

Çağrı Adı/ Çağrı Kodu

 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı/1702 Patent Lisans-2022-1

Çağrının

Hedefi

1702 Patent Lisans-2022-1 Çağrısı ile yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketleri tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerine aktarılması hedeflenmektedir.

Beklenen Etki

 Bu Çağrı ile desteklenen projeler ile orta ve uzun vadede elde edilmesi hedeflenen etkiler aşağıdaki gibidir.

 

- Yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve erken aşama teknoloji şirketlerinin geliştirdiği teknolojilerin katma değeri yüksek ürün, hizmet ve süreçlere dönüştürülmek üzere sanayiye aktarılmasının kolaylaştırılması,

 

- Yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yukarıda bahsedilen kuruluşların bilgi birikiminden yararlanmasının sağlanması,

 

- Farklı paydaşlar tarafından kamu kaynakları ile gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri ile ortaya çıkan teknolojilerin bir araya getirilmesi ile sanayinin ihtiyaç duyduğu bütüncül çözümlerin geliştirilmesi,

 

- Teknoloji transfer ofislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Çağrı Bütçesi

Bu Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL (otuz milyon Türk Lirası) olacaktır.

Proje Bütçesi Üst Sınır

Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) olacaktır.

Desteklenen Gider Kalemleri

 

- Müşteri kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve teknoloji sağlayıcı kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler destek kapsamında değerlendirilir.

 

-Müşteri kuruluşun, transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet alımları destek kapsamında değerlendirilir. Destek kapsamına alınabilecek kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet alımlarının toplam üst tutarı 250.000 TL’dir. Teknoloji sağlayıcının yükseköğretim kurumu veya araştırma altyapısı olması durumunda söz konusu hizmet alımı kısmen ya da tamamen bu kurumlarla ilişkili teknoloji transfer ofisinden yapılabilir.

 

- Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilir. Destek kapsamına alınabilecek teknoloji değerleme hizmeti üst tutarı 20.000 TL’dir. Söz konusu hizmet alımlarına ilişkin gider belgelerinin düzenlenme tarihi proje başlama tarihinden en fazla üç ay önce olabilir.

Başvuru Yapabilecek Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri bu Çağrı kapsamında proje önerisi sunabilir.

Başvuru Yöntemi

Başvurular tek aşamalı yapılacaktır. Kuruluş bazlı ön kayıt süreçleri tamamlandıktan sonra proje önerisi PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir.

Çağrıya Başvuru Koşulları

 

- Proje kapsamında müşteri kuruluşa devredilecek veya lisanslanacak patentlerin tescil edilmiş olması esastır. Henüz tescil edilmemiş patentler ile de başvuru yapılabilir. Ancak bu patentlerin tescil olmasından sonra devir veya lisans bedelleri için destek sağlanır.

 

-  Müşteri kuruluşa devredilecek veya lisanslanacak patentlerin hak sahibi 22.1’de belirtilen durum haricinde teknoloji sağlayıcı kuruluş olmalıdır. Müşteri kuruluşun kısmen hak sahibi olduğu patentler için de proje başvurusu yapılabilir. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentin birden fazla hak sahibi varsa, 22.1’de belirtilen durum haricinde hak sahiplerinin tamamı proje başvurusunda ortak olarak yer almalıdır.

(22.1 Yükseköğretim kurumları ile ilişkili olan teknoloji sağlayıcı kuruluşlar, ilgili kurumunun öğretim elemanları ve öğrencilerinin hak sahipliğindeki patentlerin lisanslanması ya da devredilmesi amacı ile bu Program’a başvurabilir. Bu durumda patent başvuru sahibi ve teknoloji sağlayıcı kuruluş arasında imzalanan sözleşmenin kopyası ayrıca proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulur. Ancak projeye konu patentin hak sahibi öğretim elemanlarının ve öğrencilerin veya bunların birinci dereceden akrabalarının müşteri kuruluşun ortağı olması veya bu kişilerin müşteri kuruluşun yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev alması durumlarında proje, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin “İnceleme” başlıklı 33 üncü maddesine göre değerlendirmeye alınmadan reddedilir.)

 

- Teknoloji sağlayıcı kuruluş tarafından müşteri kuruluşa lisanslanacak veya devredilecek patentlerin, proje başvuru tarihi itibarıyla asgari 10 yıl koruma süresine sahibi olması gerekir. Proje başvuru tarihi itibarıyla 10 yıldan az koruma süresine sahip patentler, teknoloji transferi sözleşmesine göre müşteri kuruluşa lisanslansa veya devredilse bile bu patentler için müşteri kuruluşa destek sağlanmayacaktır.

 

-Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin değerlemesine ilişkin analiz proje önerisi ekinde sunulmalıdır. Bu analiz teknoloji sağlayıcı kuruluş ve/veya müşteri kuruluş tarafından yapılabileceği gibi kuruluşlar üçüncü şahıslardan temin ettikleri değerleme raporlarını da proje önerisi ekinde sunabilirler.

Çağrı Takvimi

Faaliyet

Tarih

Çağrının açılışı

28/02/2022

Son başvuru tarihi

02/06/2022, saat 23:59

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi