EIG CONCERT Japan Çağrısı Açıldı!

Programın Adı

 

 EIG CONCERT Japan 

Programın Konusu

Atomik Hassasiyet ile Malzeme Tasarımı

EIG CONCERT JAPAN Nedir?

European Interest Group (EIG) CONCERT-JAPAN, Avrupa ülkeleri ve Japonya arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon (STI) işbirliğini desteklemek ve geliştirmek için uluslararası bir ortak girişimdir. EIG KONSERİ-Japonya esnek ve kapsayıcıdır ve oybirliğiyle uyumlu çabalardan çekirdek üyeleri ve diğer ilgili STI kurumları arasında isteğe bağlı katılıma kadar çeşitli işbirliği biçimlerini barındırabilir.

 

EIG CONCERT-Japonya'nın temel işlevi, işbirliğini geliştirmek ve Avrupa ülkeleri ile Japonya arasında CYBE'NİN çeşitli alanlarında ulusötesi hareketliliği teşvik etmek amacıyla çok taraflı ortak finansmanı işbirliği içinde uygulamaktır.

Çağrının Amacı

Bu teklif çağrısı, Japonya ve Avrupa merkezli araştırmacıları atomik hassasiyetle yeni malzeme tasarımları geliştirmeye davet ediyor. Malzeme bilimleri, günlük hayatımız, toplumumuz ve endüstrimizle ilgili geniş bir uygulama yelpazesine sahip çok çeşitli araştırma alanlarını kapsayan temel bir araştırma alanıdır. Özellikle hedef uygulama için tasarlanmış, atomik seviyede yapı ve bileşimleri kasıtlı modifikasyon sayesinde içsel özellikleri ile tasarlanmıştır malzemeler, birden fazla sosyal ve endüstriyel uygulamalar için çok fonksiyonlu gelişmiş materyaller tasarlama ve geliştirme alanında bir adım öne getirecektir.

 

Doğal ve sosyal bilimleri bir araya getiren sektörler arası yaklaşımları benimseyen araştırma önerilerini memnuniyetle karşılıyoruz. Uygulayıcılar, endüstri ve genel halkın diğer bireyleri ve grupları gibi çeşitli akademik olmayan katılımcıları içeren öneriler de teşvik edilmektedir.

Araştırma Kapsamı

Bu çağrı, atomik hassasiyette malzeme tasarımı etrafındaki araştırmalara odaklanmaktadır.

Bu çağrının bir parçası olarak, araştırmacıların bunlarla sınırlı olmamak üzere araştırma alanlarını keşfetmeleri öngörülmektedir.

ile:

・Hesaplamalı yöntemler ve özelliklerin atom seviyesinde simülasyonu

・Yapay Zeka ve Matematiksel Analiz, modelleme, Simülasyon kullanarak Atomik hassasiyette Malzeme Tasarımı

・İşlevsel nano malzemelerin sentezi için sistem/teknikler geliştirmek

・Yapıyı kontrol etmek için sistem/tekniklerin geliştirilmesi (tek atom/molekül manipülasyon sistemi

vb.)

・ Malzemelerin (inorganik, seramik, organik, metal, biyo, topolojik,

kompozit malzeme vb.) atomik düzeyde

・Atomik seviye analizi için yeni araçların geliştirilmesi ve karakterizasyon teknikleri (OperandoMeasurements, ATM, STM, Mikroskop teknolojileri vb.)

・Gelişmiş nano teknolojinin ilgili uygulamalara entegrasyonu ve doğrulanması (yüksek verimli

güneş pili, kimyasal sensör, katalizörler vb.)

 

Yukarıda sıralanan konular örnek olarak değerlendirilmelidir. Bu liste ayrıntılı değildir ve tüm

Araştırmacılar, listelenenlerin dışındaki diğer konuları keşfetmeye teşvik edilir.

 

Hangi Ülkeler ve Kurumlar Katılabilir?

Aşağıdaki ulusal /bölgesel finansman kuruluşları, ulusal / bölgesel Ar-Ge programlarından yararlanarak ve ilgili finansman düzenlemelerini uygulayarak bu ortak çağrıya katılmayı kabul etmişlerdir:

 

Bulgaristan: Bulgaristan Ulusal Bilim Fonu (BNSF)

 

Çek Cumhuriyeti: Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı (MEYS)

 

Çek Cumhuriyeti: Çek Bilimler Akademisi (CAS)

 

Macaristan: Ulusal Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Ofisi (NIH)

 

Japonya: Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JST)

 

Polonya: Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR)

 

Slovakya: Slovak Bilimler Akademisi (SAS)

 

İspanya: Agencia Estatal de Investigación (AEI) - Devlet Araştırma Ajansı

 

Türkiye: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye’deki hangi kurumlar ve kuruluşlar katılabilir?

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkezleri ve enstitüleri, Türkiye'de kurulmuş şirketler (özel kuruluşlar) TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarını kullanma ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılma Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında finansman başvurusunda bulunabilirler.

Proje Konsorsiyumları nasıl oluşturulmalıdır?

Başvuru yapan her proje konsorsiyumu, 1'i Japonya'dan ve 2'si Ortak Çağrıya katılan iki farklı Avrupa ülkesinden olmak üzere en az 3 uygun yararlanıcıdan (proje ortakları) oluşmalıdır. Ayrıca, araştırma ağlarının Japonya ve Avrupa'ya yayılması önceliği göz önünde bulundurularak, 4 veya daha fazla ortak ülke ile yapılacak projelere güçlü bir şekilde önem verilecektir.

Diğer Avrupa kurumlarından araştırmacılar katılabilir mi?

Diğer Avrupa kurumlarından araştırmacılar ve araştırma ekipleri, konsorsiyum içindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak sağlayacak başka kaynaklardan finansman sağladıklarını kanıtlayabilirlerse, bir proje konsorsiyumuna ek ortak olarak katılabilirler. Teklifin sunulduğu sırada dış sponsor kurumun onay mektubu ibraz edilmelidir.

Finansman Oranları

Katılımcı Türk ortaklar arasında paylaşılacak proje başına maksimum finansman 720.000 TL'dir (toplam üç yıl). Bu tutar burs ödemelerini içerir, Ancak Proje Teşvik Primi (PTI) ve kurum paylarına yapılan genel gider ve ödemeleri hariç tutar.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu araştırma merkezleri ve enstitüleri 0 destek oranı ile desteklenecektir. Özel kuruluşlarda destek oranı büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin % 60'ına, KOBİ'lerin bütçesinin% 75'ine uygulanır.

Karşılanan Maliyetler

Personel masrafları, seyahat masrafları, danışmanlık ve servis satın alma masrafları, ekipman, makine, yazılım ve yayın giderleri ile malzeme/sarf malzemesi satın alma maliyetleri.

Lütfen aşağıdaki adresteki ayrıntılı bilgilere bakın https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

 

Son Başvuru Tarihi

18/07/2022

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

ArelTTO Ekibi