B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı

Çağrı Adı

 B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı

Çağrının Amacı

Sağlık alanında özgün bilimsel bilgiler üreten ve problemlere çözüm getiren, katma değeri yüksek ticarileşme potansiyeli taşıyan ürün geliştirmeyi hedefleyen ve sağlık teknolojileri alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Başvuru Alanları

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlar yönelik başvurular kabul edilecektir.

 • Anne, Çocuk Ergen Sağlığı
 • Aşı 
 • Beyin Bilgisayar Ara yüzleri
 • Biyoinformatik
 • Biyomalzeme
 • Biyoteknoloji
 • Doku Mühendisliği
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 • Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
 • Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar
 • İlaç
 • Kanser
 • Medikal Robotik
 • Nörobilim
 • Rehabilitasyon Teknolojileri
 • Sağlıkta Dijital Dönüşüm Teknolojileri
 • Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Tanı Kiti
 • Tıbbi Cihaz
 • Yapay Organ

Proje Toplam Süresi

Proje süresi en fazla 24 aydır.

Proje Bütçesi Üst Limiti

800.000,00 (sekizyüzbin) TL

 

Çağrı Özel Şartları

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey yöneticiler, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı vb.), başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yöneticisi/yürütücüsü olarak görev alamazlar.
 • Proje başlama tarihinden sonra proje ekibinden herhangi birinin yukarıda sayılan görevlere gelmesi durumunda, göreve geldiği tarih itibariyle proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından projedeki görevine son verilir ve durum TÜSEB’e yazılı olarak bildirilir. Bu kişinin proje yöneticisi/yürütücüsü olması durumunda önerilecek yeni proje yöneticisi/yürütücüsü hususu TÜSEB tarafından karara bağlanır.
 • TÜSEB Değerlendirme Kurullarında (DK) veya değerlendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında görevli kişiler (panelist, moderatör, danışman vb.), görevli oldukları çağrı programı kapsamındaki projelerde herhangi bir görev alamazlar; ancak, diğer destek programları ve DK üyesi olarak görev almadıkları çağrı programları kapsamındaki projelerde görev alabilirler.
 • Proje yöneticisi/yürütücüsünün Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye’de bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yönetici/yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilir. Danışmanların projede görev alabilmesi için ikamet ve T.C. vatandaşı olma şartı aranmaz. Yabancı uyruklu bir kişi projede “yurt dışı araştırmacı” ve/veya “yurt dışı danışman” olarak görev alabilir. Yabancı uyruklu yurt dışı araştırmacıların her türlü yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden proje yürütücüsü ve ilgili Kurum/Kuruluş sorumludur.
 • Projede danışmanın görev alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.
 • Proje değerlendirme/izleme sürecinde görev alan kişi, değerlendirdiği/izlediği projede veya değerlendirdiği projenin yeniden önerilmesi durumunda önerilen projede görev alamaz.
 • Projedeki katkı oranı ’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Ancak danışman olma kriterlerini sağlıyorlarsa, danışman olabilirler.
 • Kamu veya özel bir kurum/kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında araştırmacı veya danışman olarak yer alabilmesi için başvuru aşamasında bağlı olduğu kurum/kuruluşun en üst düzey yetkilisinden izin belgesi alması gerekir.

Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluş ve Kişiler

Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları (Devlet ve Vakıf Üniversiteleri), kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezlerproje yürütücüsü kuruluş veya proje yöneticisi kuruluş olabilir.

 

Proje yöneticisi/yürütücüsünün aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir:

 • Yükseköğretim Kurumu, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
 • Yükseköğretim kurumları dışındaki diğer Kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 (dört) yıllık lisans mezunu olması gerekir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yöneticisi/yürütücüsünün söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir. Kadrosu yükseköğretim kurumlarında olanların; 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile kurulan araştırma merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında görev yapmaları durumunda, proje yürütücüsü Kamu Kurum ve Kuruluşlarda kadrolu personel olması şartı aranmaz.
 • Vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün yükseköğretim kurumunun tam zamanlı çalışanı olması gerekir.

Son Başvuru Tarihi

1 Haziran 2022

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tuseb.gov.tr/uploads/genel/files/b_grubu_cagri_metni.pdf

Programla ilgili her türlü konuda tto@arel.edu.tr adresine ulaşarak ve “Arel -Teknoloji Transfer Ofisimizi” ziyaret ederek proje hazırlık/başvuru sürecinde uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

ArelTTO Ekibi