Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

ArelTTO, üniversitemizin ve iş dünyasının çeşitli hibe ve teşvik desteklerinden (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA, Horizon 2020, EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET vb.) daha etkin şekilde yararlanması için ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik destek programlarına yönelik bilgilendirme, araştırma, eşleştirme, eğitim ve danışmanlık desteği vermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki destekler sunulmaktadır;

Proje Destekleri ve İşbirliği Fırsatlarına Erişim

Ulusal ve uluslararası destek programlarının ve çağrılarının araştırılarak duyurulması,

Ulusal ve uluslararası proje, ortaklık ve iş birliği çağrılarının duyurulması,

Proje desteklerine ve iş birliği fırsatlarına yönelik uygun adayların belirlenmesi, eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,

Proje önerisine en uygun destek programının veya çağrının seçimine destek olunması,

Fon veren kurumlar ile araştırmacıların arasında güncel bilgi akışının sağlanması.

Proje Geliştirme

Proje fikirlerinin toplanması, bu fikirlerin takip ve ön değerlendirmelerinin yapılması,

Destek programı veya çağrısı belirlenmiş proje önerileri için gerekli başvuru formlarının ve ilgili rehberlerin sağlanması,

Proje önerilerinin mantıksal çerçeve içinde gözden geçirilmesi ve konseptinin olgunlaştırılması,

Projenin hedefleri doğrultusundaki iş birlikleri için yurtiçindeki ve yurtdışındaki potansiyel konsorsiyum ortaklarının araştırılması ve iş birliği süreçlerinde destek verilmesi,

Proje başvuru metinlerinin ve proje bütçelerinin hazırlanmasında kişiye rehberlik edilmesi ve proje kontrollerinin gerçekleştirilmesi,

Proje ortağının veya paydaşının bulunması sürecine destek verilmesi ve sürecin koordine edilmesi.

Değerlendirme ve Sözleşme Süreci

Ön değerlendirme panelleri kurarak proje sunum ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesi,

Proje değerlendirme sürecinin takibinin ve taraflar arasında gerekli bilgi akışının sağlanması,

Kabul edilen projelerin sözleşme süreçlerinin koordine edilmesi, gerekli imza ve onayların alınmasının sağlanması.

Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi

Projenin taraflarının (Proje yürütücüsü, ortakları, paydaşları ve fon sağlayan kurum) arasındaki koordinasyon sürecine destek olunması,

Projede planlanan faaliyetlerin ve bütçedeki harcamaların izlenmesi, raporlanması konusunda rehberlik hizmeti verilmesi,

Projenin ilerleme raporlarının (ara ve nihai raporları) gözden geçirilmesi,

Projedeki gelişmelerle ilgili bilgi ve haberlerin yayılmasının sağlanması.