TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde istihdam edilmek üzere Kısmi Süreli Araştırmacı alımı yapılacaktır
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde istihdam edilmek üzere Kısmi Süreli Araştırmacı alımı yapılacaktır.
 
TÜBİTAK BİLGEM Gebze yerleşkesinde yürütülen projelerin faaliyetlerinde, 
TÜBİTAK BİLGEM Ankara yerleşkesinde yürütülen projelerin faaliyetlerinde,
TÜBİTAK MAM Gebze yerleşkesinde yürütülen projelerin faaliyetlerinde,
TÜBİTAK MAM Ankara yerleşkesinde yürütülen projelerin faaliyetlerinde,
TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde yürütülen projelerin faaliyetlerinde, görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacı istihdam edilecektir.
 
Adaylarda Aranacak Genel Koşullar
 
a) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak: 
 
Lisans Genel Not Ortalaması + 10.000 % Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20 
(Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.) ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimine devam eden öğrenciler için sıralama formülünde, üniversiteye yerleştirme sıralaması olarak ilgili bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması alınır.
 
b) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
 

Sınav Türü

KPDS – UDS – YDS  YÖKDİL

TOEFL - IBT

TOEFL -CBT

TOEFL -PBT

FCE

CAE

CPE

 

Kısmi Süreli Aday Araştırmacı

70

84

221

561

C

B

C

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin 0’ünü İngilizce aldığını belgeleyen (Üniversiteden alınmış, onaylı belge) adaylardan İngilizce yeterlilik puanı aranmaz.

 
c) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).
 
d) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 
e) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 
g) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 
Başvuru Süreci
a) İlana başvuruda bulunmak için https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 
b) Başvuruların en geç 06/01/2022 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
 
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Bir aday en fazla 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.
 
d) Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (a) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 
e) Mülakata çağrılacak adaylar, mülakat öncesi Değerlendirme sürecine dâhil olabilecektir.
 
f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 
 
Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı). 
Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı). 
Güncel Öğrenci Belgesi (Üniversiteden veya e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı), 
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren resmi ve güncel transkript belgesi, 
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, 
TBTK.KS.2021-1.BİLGEM.03 ve TBTK.KS.2021-1.UZAY.03 referans koduna başvuruda bulunan adaylar için Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda alınan yarışma derecesi veya ödül belgesi.
 
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
 
Süreçle alakalı detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.